2017-08-08

තිරිසන්නු

අනුන්ගේ
ලෙඩදුක්
නැතිබැරි
අසරණකං
ආසාවල්
විකුණන්
කුසපුරවන

2017-08-02

වගකීම සහ යුතුකම

අයිතිවාසිකං
විතරමයි
යුතුකං
වගකීම්
කැලේ

මටනං
වටින්නෙ
මස් කෑලි
විතරමයි

මස්බර
දැනෙන්නෙ
ලේබර
වැඩිනං